?

Log in

Yue's world - All of me for U
内博貴 が ほんとに 好きです。
Wonder? 
3rd-Feb-2015 03:38 pm
hiroki new 1
Có bạn nào còn xài livejournal ko????
Does anyone still use livejournal????
 
3rd-Feb-2015 01:19 pm (UTC)

Thực ra thì em chỉ còn dùng để follow :p

This page was loaded Apr 27th 2017, 12:48 pm GMT.